Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 460-2/2023VKH

Ngày tạo : 14/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 460-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Hỗn hợp sắt xốp và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 sắt xốp và 03 tro xỉ đốt than;

+ Hỗn hợp tro lò đốt chất thải nguy hại và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 tro lò đốt chất thải nguy hại và 05 tro xỉ đốt than.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến.

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

08/12/2023 đến ngày 07/12/2024

 

Các tin liên quan