Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 187-1/2021VKH

Ngày tạo : 09/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 187-1/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xây dựng Hải Minh

Phù hợp:

TCVN 9113:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

14/02/2022 đến 13/02/2023

Các tin liên quan