Chứng nhận hợp chuẩn

QR GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 040-2/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp tro bay (mã chất thải 12.01.07) và tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp theo tỷ lệ khối lượng: 01 tro bay và 02 tro xỉ đốt than

Ngày tạo : 11/04/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 040-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp tro bay (mã chất thải 12.01.07) và tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp theo tỷ lệ khối lượng: 01 tro bay và 02 tro xỉ đốt than.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

11/4/2023 đến 10/4/2024

 

Các tin liên quan