Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 207-1/2021VKH

Ngày tạo : 22/11/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 207-1/2021VKH

 

Chứng nhận sản phẩm:

Ống bê tông cốt thép thoát nước loại TC đường kính: D300, D400, D500, D600, D800, D1000, D1200 và D1500

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Bê tông Thăng Long

Phù hợp:

TCVN 9113:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

23/11/2021 đến 22/11/2022

 

Các tin liên quan