Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 415/2023VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 07/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 415/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công Ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Trường

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

28/9/2023 đến 28/9/2024

 

Các tin liên quan