Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 183/2022VKH, sản phẩm: Gạch đất sét nung

Ngày tạo : 05/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 183/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch đất sét nung

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Hoa Mai

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

05/10/2022 đến 05/10/2023

 

Các tin liên quan