Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 073/2024VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 11/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 073/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH XD Minh Sơn Phú Thọ

Phù hợp:

QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

08/3/2024 đến 08/3/2025

 

Các tin liên quan