Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 126-1/2020VKH

Ngày tạo : 02/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 126-1/2020VKH

(Đánh giá giám sát lần 1, bổ sung hiệu lực cho Giấy chứng nhận cấp lần đầu ngày 22/9/2020)

 

Chứng nhận sản phẩm:

Cốt liệu cho bê tông và vữa

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Toàn Trung

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/9/2021 đến 21/9/2022

 

Các tin liên quan