Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 122/2019VKH

Ngày tạo : 01/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 122/2019VKH

 

Chứng nhận sản phẩm:

Kính dán an toàn nhiều lớp, Kính phẳng tôi nhiệt và Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Eurowindow

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

17/9/2021 đến 16/9/2022

 

Các tin liên quan