Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 131-1/2021VKH-1, sản phẩm: Gạch bê tôngQR Giấy chứng nhận hợp quy số 131-1/2021VKH-1, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 29/08/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 131-1/2021VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/5/2022 đến 26/5/2023

 

Các tin liên quan