Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 253/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: gạch bê tông có trát

Ngày tạo : 04/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 253/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông có trát

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang.

Địa chỉ:

Đường số 2 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 12 tháng 01 năm 2024 đến ngày 11 tháng 01 năm 2025.

 

Các tin liên quan