Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 016/2023VKH, sản phẩm: Cát tự nhiên: Cát vàng hạt thô dùng cho bê tông

Ngày tạo : 06/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 016/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên: Cát vàng hạt thô dùng cho bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nam Hà

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

12/01/2023 đến 12/01/2024

 

Các tin liên quan