Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 244/2021VKH, sản phẩm gạch gốm ốp lát ép bán khô có men

Ngày tạo : 07/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 244/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (800x800) mm, (800x400) mm, (600x600) mm, (600x300) mm, gạch gốm ốp lát ép bán khô không men  (800x800) mm, , (600x600) mm, (600x300) mm.

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Quốc Tế Pancera.

Phù hợp:

nhóm BIa, phụ lục E-1, QCVN 16:2019/BXD.

Hiệu lực:

từ 30/11/2022 đến 28/11/2024.

 

Các tin liên quan