Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 027/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: thanh định hình nhôm loại 6063T5 độ dày từ 1÷2mm

Ngày tạo : 28/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 027/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Thanh định hình nhôm loại 6063T5 độ dày từ 1÷2mm.

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp Hà Nội

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

28/02/2023 đến ngày 27/02/2024

 

Các tin liên quan