Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 039-1/2021VKH-1, sản phẩm: Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây

Ngày tạo : 27/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 039-1/2021VKH-1

(Đánh giá giám sát lần 1, hiệu lực cho Giấy chứng nhận cấp lần đầu ngày 18/03/2021)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây

Đơn vị được cấp:

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 18/03/2022 đến 17/03/2024

(Giấy chứng nhận sẽ được duy trì hiệu lực sau lần đánh giá giám sát vào tháng 2/2023)

 

Các tin liên quan