Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 064/2024VKH (Đánh giá giám sát lần 1)

Ngày tạo : 09/04/2024

 

Giấy chứng nhận hợp quy số 064/2024VKH (Đánh giá giám sát lần 1)

Chứng nhận sản phẩm:

- Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây loại Fa, Fb và Fc;

- Tro bay dùng cho xi măng loại F.

Đơn vị sản xuất:

Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

Địa chỉ:

Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

Đối với tro bay nhiệt điện Hải Phòng 1 từ ngày 05 tháng 4 năm 2024 đến ngày 04 tháng 4 năm 2025.

(Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng sau lần đánh giá giám sát vào tháng 3/2025).

 

Các tin liên quan