Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 205/2023VKH, sản phẩm: Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép, kích thước chiều dài đến 3400 mm, chiều rộng 600mm, chiều dày 100mm và 140 mm

Ngày tạo : 07/07/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 205/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép, kích thước chiều dài đến 3400 mm, chiều rộng 600mm, chiều dày 100mm và 140 mm

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần phát triển thành phố xanh

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

các sản phẩm được sản xuất từ ngày 08/3/2023 đến ngày 14/6/2024

 

Các tin liên quan