Chứng nhận hợp quy

QR giấy chứng nhận hợp quy số 163-1/2022VKH, sản phẩm: Gạch bê tông giả đá

Ngày tạo : 05/10/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 163-1/2022VKH

(Đánh giá chứng nhận lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông giả đá

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH thương mại H6N8

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 30/9/2022 đến ngày 29/9/2023

 

Các tin liên quan