Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 253/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 1), sản phẩm: Gạch bê tông có trát

Ngày tạo : 05/01/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 253/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 1)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông có trát

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

12/01/2023 đến 11/01/2024

 

Các tin liên quan