Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 133/2022VKH, sản phẩm: Cốt liệu lớn dùng cho bê tông

Ngày tạo : 31/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 133/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cốt liệu lớn dùng cho bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ giới Vạn Thắng

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/8/2022 đến 01/8/2023

 

Các tin liên quan