Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 020-2/2021VKH, Đánh giá giám sát lần 2, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 28/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 020-2/2021VKH

(Đánh giá giám sát lần 2, hiệu lực cho Giấy chứng nhận cấp lần đầu ngày 04/02/2021, hiệu lực cho Giấy chứng nhận Đánh giá giám sát lần 1 cấp ngày 27/01/2022 )

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 19/01/2023 đến ngày 18/01/2024

 

Các tin liên quan