Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 076/2022VKH/06, sản phẩm: gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (500x150) mm

Ngày tạo : 01/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 076/2022VKH/06

Chứng nhận sản phẩm:

gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (500x150) mm.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH thương mại & dịch vụ 107.

Phù hợp:

phụ lục E-1, QCVN 16:2019/BXD.

Hiệu lực:

từ 06/06/2022 đến 05/06/2023.

 

Các tin liên quan