Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 116-3/2023VKH, sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương

Ngày tạo : 20/10/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 116-3/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Sơn tường dạng nhũ tương

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Sơn Hóa chất Phượng Hoàng

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

08/8/2023 đến 23/6/2024

 

Các tin liên quan