Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 033-1/2023VKH, sản phẩm: gạch ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 12/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 033-1/2023VKH 

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch ốp lát ép bán khô

Gạch Porcelain kích thước (500x500)mm loại BIb

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/3/2023 đến ngày 09/3/2026

 

Các tin liên quan