Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 092/2020VKH-2, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 09/08/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 092/2020VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Hồng Phong - Nhà máy gạch không nung Đoan Hùng

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/5/2022 đến 26/5/2023

Các tin liên quan