Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 076-60/2022VKH, sản phẩm: gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (200x100) mm, nhóm BIIa

Ngày tạo : 17/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 076-60/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (200x100) mm, nhóm BIIa

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH TM & DV 107

Phù hợp:

phụ lục C-1, QCVN 16:2023/BXD.

Hiệu lực:

từ 20/06/2024 đến 19/06/2025

 

Các tin liên quan