Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 103/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: Gạch bê tông rỗng

Ngày tạo : 24/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 103/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông rỗng

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần xây dựng VRO

Phù hợp:

TCVN 6477:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

25/5/2023 đến 24/5/2026

 

Các tin liên quan