Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 096-3/2022VKH, sản phẩm: Cốt liệu lớn gồm: đá dăm Dmax =10 mm, đá dăm Dmax =20 mm, đá dăm Dmax =40 mm

Ngày tạo : 12/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 096-3/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cốt liệu lớn gồm: đá dăm Dmax =10 mm, đá dăm Dmax =20 mm, đá dăm Dmax =40 mm

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH An Nguyên

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

20/6/2022 đến 19/6/2023

 

 

Các tin liên quan