Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 132/2020VKH-2, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 30/08/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 132/2020VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

31/8/2022 đến 31/8/2023

 

Các tin liên quan