Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 283-1/2023VKH, sản phẩm: tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Ngày tạo : 16/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 283-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV.

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD.

Chứng nhận:

Theo phương thức 5

Hiệu lực:

Ngày 28/8/2023 đến 27/8/2026.

 

Các tin liên quan