Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 201/2021VKH-1, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 05/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 201/2021VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH MTV Thương Mại Vĩnh Hưng

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

14/10/2022 đến 14/10/2023

Các tin liên quan