Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 228-2/2022VKH-1, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 25/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 228-2/2022VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Hợp tác xã vận tải khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng số 2

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

05/12/2023 đến 05/12/2024

 

Các tin liên quan