Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 055-1/2021VKH, sản phẩm: Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Ngày tạo : 31/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 055-1/2021VKH

(Đánh giá giám sát lần 1, hiệu lực cho Giấy chứng nhận cấp lần đầu ngày 19/04/2021)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Đơn vị được cấp:

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 19/04/2022 đến ngày 18/04/2024

(Giấy chứng nhận sẽ được duy trì hiệu lực sau lần đánh giá giám sát vào tháng 02/2023)

 

Các tin liên quan