Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 030-1/2020VKH, sản phẩm: Gạch bê tông có trát

Ngày tạo : 24/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 030-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông có trát

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH MTV Ngươn Hoa

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/3/2022 đến 25/3/2023

Các tin liên quan