Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 079/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: Tro bay nhiệt điện Hải Phòng 2 dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng loại Fa, Fb và Fc

Ngày tạo : 22/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 079/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay nhiệt điện Hải Phòng 2 dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng loại Fa, Fb và Fc

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

05/4/2023 đến 04/4/2024

 

Các tin liên quan