Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 093/2022VKH-1, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 28/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 093/2022VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển DIC Hà Nội

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/5/2023 đến 24/5/2024

 

 

Các tin liên quan