Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 093/2022VKH-2

Ngày tạo : 04/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 093/2022VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển DIC Hà Nội

Phù hợp:

QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/5/2024 đến 24/5/2025

 

Các tin liên quan