Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 076-43/2022VKH, sản phẩm: gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (300x100) mm, nhóm BIIb

Ngày tạo : 30/01/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 076-43/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (300x100) mm, nhóm BIIb

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH TM & DV 107

Phù hợp:

phụ lục E-1, QCVN 16:2019/BXD.

Hiệu lực:

từ 02/02/2023 đến 01/02/2024

 

Các tin liên quan