Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 049-1/2023VKH

Ngày tạo : 15/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 049-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp đường kính từ 20mm đến 4000mm.

Đơn vị sản xuất:

Công ty Cổ phần VIGLAFICO.

Địa chỉ:

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 26 tháng 5 năm 2024 đến ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn hiệu lực sau khi có thông báo kết quả đánh giá giám sát vào tháng 5/2025.

 

Các tin liên quan