Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 102-1/2021VKH-2 (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 14/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 102-1/2021VKH-2 (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Thùy Dương

Địa chỉ:

A6, A10 cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

21/6/2023 đến 20/6/2024

 

Các tin liên quan