Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 244/2021VKH

Ngày tạo : 30/11/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 244/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (800x800) mm, (600x600) mm và (600x300) mm

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Quốc Tế PANCERA

Phù hợp:

nhóm BIa, phụ lục E-1, QCVN 16:2019/BXD

Hiệu lực:

29/11/2021 đến 28/11/2024

 

Các tin liên quan