Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 163-2/2022VKH, sản phẩm: Bó vỉa bê tông đúc sẵn

Ngày tạo : 05/10/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 163-2/2022VKH

(Đánh giá chứng nhận lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Bó vỉa bê tông đúc sẵn

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH thương mại H6N8

Phù hợp:

TCVN 10797:2015

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Cấp cho sản phẩm được sản xuất từ ngày 16/8/2022 đến ngày 29/9/2023

 

Các tin liên quan