Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 079-1/2021VKH-1, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 21/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 079-1/2021VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Mạnh Tiến Đức Linh

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

02/6/2022 đến 02/6/2023

 

Các tin liên quan