Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 326/2023VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 08/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 326/2023VKH

Đánh giá chứng nhận lần đầu

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông (Có phụ lục kèm theo)

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Duy

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

ngày 08/8/2023 đến ngày 07/8/2024

 

Các tin liên quan