Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 045-1/2022VKH, sản phẩm: Gạch bê tông - GĐt-M10

Ngày tạo : 27/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 045-1/2022VKH

Đánh giá chứng nhận lần đầu

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông - GĐt-M10-220x105x60-TCVN 6477:2016

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Duy

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 28/03/2022 đến ngày 27/03/2023

 

Các tin liên quan