Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 142-1/2020VKH

Ngày tạo : 25/01/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 142-1/2020VKH

(Đánh giá giám sát lần 1, bổ sung hiệu lực cho Giấy chứng nhận cấp lần đầu ngày 04/12/2020)

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Thương mại vận tải và xây dựng Hoàng Phát

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

04/12/2021 đến 03/12/2022

Các tin liên quan