Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 157/2021VKH-2, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 24/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 157/2021VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Đức Giang TA

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

21/7/2023 đến 21/7/2024

 

Các tin liên quan