Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 149-1/2020VKH, sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương

Ngày tạo : 27/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 149-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Sơn tường dạng nhũ tương

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tâm Thành Long

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

17/9/2022 đến 16/9/2023

 

Các tin liên quan