Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 032-1/2022VKH, sản phẩm: Tro bay loại F dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Ngày tạo : 03/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 032-1/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay loại F dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/4/2022 đến 31/3/2025

Các tin liên quan