Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 231/2023VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 25/07/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 231/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Hồng Phong - Nhà máy gạch không nung Đoan Hùng

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

18/7/2023 đến 18/7/2024

 

Các tin liên quan